Національний медичний університет імені Богомольця

ГОЛОВНА   |   КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ   |   КЛІЧНІ БАЗИ   |   ІСТОРІЯ КАФЕДРИ   |   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА   |   ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА

НАУКОВА РОБОТА   |   СТУДЕНТАМ   |   КУРСИ   |   ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА   |   ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ   |   НОВИНИ   |   ФОТОГАЛЕРЕЯ   |   КОНТАКТИ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

відповідальний - к.мед.н., доцент Гребень Наталія Костянтинівна


Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності кафедри офтальмології в справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів для України та багатьох країн світу.

Керуючись принципами Болонської декларації, працівники кафедри значну увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих спеціалістів. Основними формами організації навчального процесу є лекції, практичні заняття, консультації, а також самостійна робота студентів. Студенти знайомляться з різними формами патології зорового аналізатора та клінічними підходами до їх лікування, оволодівають умінням діагностики та надання невідкладної допомоги при травмах очей, раптовій втраті зору та гострих запальних процесах кон'юнктиви, рогівки, судинної оболонки.

Лекцію читає доцент, доктор медичних наук Вітовська Оксана Петрівна

На лекціях, побудованих за проблемним принципом, які читають завідувач кафедри, професор З.Ф.Веселовська , а також професори Г.Д.Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, О.П. Вітовська, доценти О.І. Куриліна та Т.В. Баран демонструються мультимедійні презентації, таблиці, слайди, запрошуються хворі, проводиться перегляд відеоматеріалів про методи дослідження органу зору, сучасні лікувальні технології та оперативні втручання, демонструються кольорові навчальні атласи.

Практичні заняття з офтальмології на кафедрі проводяться зі студентами стоматологічного, медичних факультетів № 1, 2, 3, 4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, а також медико-психологічного факультету, аспірантами, магістрами, інтернами, клінічними ординаторами. Широко використовуються комп’ютерні програми для засвоєння матеріалу, на практичних заняттях демонструються хворі зі складними порушеннями зору, опрацьовуються практичні навики та прогресивні методи лікування.

Завдяки співпраці з сучасними офтальмологічними клініками та центрами студенти знайомляться з принципами рефракційної хірургії, з функціональними методами лікування косоокості та амбліопії. Для них влаштовуються прямі трансляції з операційної – так звана «Жива хірургія». Широко застосовуються також мультимедійні презентації та відеофільми, обговорення тактики лікування, тощо. Вивчення курсу офтальмології завершується підсумковим модульним контролем засвоєння знань та практичних навичок.

Для методичного забезпечення навчального процесу, проведення поточного та пісумкового контролю рівня знань на кафедрі наявний достатній банк ситуацiйних задач та тестових завдань по всіх розділах курсу офтальмологiї українською, російською та англійської мовами, а також тести формату «А» для підготовки до складання ліцензованого іспиту «Крок-2», які використовуються на кожному занятті для оцінки поточного та кінцевого рiвня знань. З 2008 року на кафедрі впроваджено англомовне викладання (відповідальна професор д.мед.н. Вітовська О.П.,). Розроблено і видано методичні рекомендації для практичних занять та лекцій. Визначено перелік рекомендованої англомовної літератури з офтальмології. До розробки методичних матеріалів, проведення лекцій і практичних занять з англомовними студентами залучено викладачів, які вільно володіють англійською мовою, або мають сертифікат курсів кафедри іноземних мов НМУ: професори Жабоєдов Г.Д., Скрипник Р.Л., Вітовська О.П., доцент Куриліна О.І., асистенти Кірєєв В.В., Чурюмов Д.С., Петренко О.В.

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної позааудиторної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих в клініці, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження, підготовка рефератів і презентацій та їх захистом на практичному занятті. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навики, поглиблювати одержані знання. Для методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі наявні розроблені методичні матеріали для підготовки до практичних занять та до ліцейзійного інтегрованого заліку "Крок-2".


МАТЕРІАЛИ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2013 / 2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КАФЕДРИ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ НМУ

З МЕТОДИКИ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ

Особливості навчання на кафедрі офтальмології обумовлені значним обсягом фактичного матеріалу і великою кількістю латинських та спеціальних термінів на кожне заняття, які повинен опанувати студент. У зв'язку з цим доцільно починати готуватися до заняття за кілька днів.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ:

 • Для підготовки до практичного заняття з офтальмології користуватися «Методичними рекомендаціями для підготовки до практичних занять з офтальмології для студентів медичних вузів», які розроблені та наявні на кафедрі та розміщені на веб-сайті.
 • Спочатку прочитати тему заняття за підручником в цілому, щоб мати загальне уявлення про матеріал теми;
 • Під час другого, більш поглибленного читання, зробити стислий конспект який відзеркалюе основний фактичний матеріал теми;
 • За кожною темою заняття виписати в словник і вивчити усі латинські та спеціальні офтальмологічні терміни, їх еквіваленти українською мовою та тлумачення;
 • Розглянути в атласах, підручниках на малюнках усі анатомічні структури органу зору, які описані в матеріалі теми заняття;
 • Доцільно сформулювати відповіді на питання з теми заняття, які зазначені в методичних розробках;
 • Доцільно зробити малюнки, схеми, занотувати алгоритми виконання практичних навичок, які допомогають опанувати фактичний матеріал, оволодіти методиками обстеження та надання допомоги очним хворим;
 • Намалювати схеми і малюнки будови різних анатомічних структур органу зору, які передбачені в методичних розробках під час самостійної роботи студента;
 • На консультаціях, які проводять викладачі кафедри за графіком, студент може отримати відповіді на складні питання теми;
 • Позитивно, якщо студент окремі питання з теми або тему в цілому поглиблено вивчає за різними підручниками, посібниками, використовує комп'ютерні технології, матеріали з ІНТЕРНЕТу, готує доповіді, реферати та електронні презентації;
 • Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати викладачу на початку заняття;
 • Під час лекції студент обов'язково повинен вестиконспект лекційна підставі якого в подальшому готується до питань з лекційного матеріалу; Конспект лекцій перевіряється викладачем протягом вивчення дисципліни.
 • Відвідування лекцій та практичних занятть є обов'язковим для кожного студента.
 • На кожне практичне заняття студент повинен мати:

  - словник спеціальних офтальмологічних термінів і їх українських еквівалентів за темою заняття;

  - конспект лекцій;

  - конспект з самостійної роботи студента (перевіряється викладачем групи на початку практичного заняття);

  - схеми, малюнки, які передбачені в процесі самостійної роботи студента;

 • Студент, який має пропуски практичних занять, повинен відпрацювати в конкретні терміни за графіком, який затверджений кафедрою;
 • Студент, який пропустив лекцію, повинен написати реферат за темою лекції та захистити його викладачу.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НА КАФЕДРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ НМУ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

15 - «ВІДМІННО»

Всебічне, систематичне і глибоке знання учбово-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою.

12 - «ДОБРЕ»

Повне знання учбово-програмного матеріалу, успішне виконання завдання, яке є в програмі.

9 - «ЗАДОВІЛЬНО»

Знання основного учбового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і роботи по професії.

5 - «НЕЗАДОВІЛЬНО»

Знання не систематичні, серйозні помилки у виконанні завдань, визначених учбовою програмою.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТАМИ

«5» - ВІДМІННО

Студент виконує маніпуляцію без зауважень викладача.

«4» - ДОБРЕ

Студент виконує маніпуляцію з зауваженняим викладача, що суттєво не змінює її виконання.

«3» - ЗАДОВІЛЬНО

Студент може виконати маніпуляцію з труднощами, що можуть бути усунені за допомогою викладача.

«2» - НЕЗАДОВІЛЬНО

Студент не може виконати маніпуляцію.

ШКАЛА КОНВЕРТАЦІЇ ОЦІНКИ

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

практика

СРС

Історія хороби

„5”

10 - 11 балів

5 балів

5 балів

„4”

8 - 9 балів

4 бали

4 бали

„3”

6 - 7 балів

3 бали

3 бали

„2”

0 балів

0 балів

0 балів

КРИТЕРІЇ КОНВЕРТАЦІЇ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ У ТРАДИЦІЙНУ ОЦІНКУ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ТРАДИЦІЙНА ОЦІНКА

170 – 200 балів

70 – 80 балів

ВІДМІННО

140 – 169 балів

60 – 69 балів

ДОБРЕ

113 – 139 балів

50 – 59 балів

ЗАДОВІЛЬНО

112 балів і нижче

49 балів і нижче

НЕЗАДОВІЛЬНО

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ,

яку може набрати студент за умови засвоєння модулю

 

МАКСИМАЛЬНА

складає 200 балів,

в тому числі:

МІНІМАЛЬНА

складає 113 балів,

в тому числі:

за поточну навчальну діяльність

7 занять x 15 балів = 105 балів

7 занять x 9 балів = 63 балів;

за індивідуальну роботу

7 балів

0 балів

за історію хвороби

7 балів

3 бали

підсумковий модульний контроль

80 балів

50 балівГОЛОВНА   |   КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ   |   КЛІЧНІ БАЗИ   |   ІСТОРІЯ КАФЕДРИ   |   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА   |   ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА

НАУКОВА РОБОТА   |   СТУДЕНТАМ   |   КУРСИ   |   ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА   |   ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ   |   НОВИНИ   |   ФОТОГАЛЕРЕЯ   |   КОНТАКТИ

Используются технологии uCoz